Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser LEBA work

1. GYLDIGHET
LEBA work sine til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alt salg og alle leveringer til proff- og bedriftskunder, både på nett eller annen distansehandel og gjennom fysiske utsalg eid og driftet av LEBA. NS 8409:2008 og Incoterms EXW 2020 legges til grunn for alt salg og alle leveringer til LEBA work kunder og andre proff- og bedriftskunder, der disse ikke avviker fra andre betingelser nevnt her, egne/spesielle vilkår fra våre leverandører, eller om ikke annet fremgår av tilbud, bekreftelse av bestilling, eller annen skriftlig avtale, utvetydig bekreftet av bemyndigede representanter for partene. Alt salg og alle leveringer fra LEBA skjer under forutsetningen av de til enhver tid gjeldende salgs og leveringsbetingelser aksepteres av kunde.

1. SAMARBEID
De til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser gjelder også ved samarbeid type influencer, blogg, maredsføring eller tilsvarende. Ethvert samarbeid skjer under forutsetningen at at de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser er akseptert og gjelder for samarbeidet.

2. BINDENDE SALGSAVTALE
Skriftlig tilbud er gyldig i 14 dager, om ikke annet er spesielt oppgitt i tilbudet. Salg eller andre avtaler som selgers bemyndigede representanter formidler, blir først bindende ved skriftlig bekreftelse av bestillingen fra selger. LEBA tar alle forbehold i forhold til mellomsalg. Skriftlig bekreftelse av bestilling ansees som akseptert av kjøper dersom ikke skriftlig innsigelse blir gjort ovenfor selger omgående etter mottagelse av ordrebekreftelse.

3. SALGSGJENSTANDER
Det er LEBA sin skriftlige bekreftelse av bestilling som er avgjørende for hva som faktisk blir levert, så som antall, mål, farge, dekor, utførelse, og lignende. Det er kjøpers ansvar å kontrollere den skriftlige bekreftelsen av bestillingen og eventuelle andre tilhørende dokumenter. Spesielle opplysninger om salgsgjenstandene kan være gitt i separate dokumenter, så som tegninger, skisser, beskrivelser, bruksanvisninger, og i eventuelle tilbud gitt forut for den skriftlige bekreftelsen av bestillingen. Disse har kjøper også akseptert ved godtagelse av ordrebekreftelsen.

4. PRISER
Alle priser er basert på våre til enhver tid gjeldende prislister, og våre til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Frakt kan etterfaktureres, sammen med eventuelle ekstra tjenester eller omkringliggende kostnader. Det tas forbehold om større pris- eller valutaendringer, samt mellomsalg, hvor disse ekstra omkostningene vil bli viderefakturert til kunde. LEBA forbeholder seg retten til å endre sine priser, samt salgs og leveringsbetingelser uten forutgående varsel.

4.1 FRAKT
Din frakt står på bestillingen. Frakt påvirkes blant annet av valgt kolleksjon, sum, og hvor du bor. Har du spørsmål om frakt - ta kontakt så hjelper vi deg.

5. BETALINGSBETINGELSER
LEBA leverer hovedsakelig kundetilpassede oppbevaringsløsninger, og betalingsbetingelser er derfor normalt forskudd. Det kan søkes om kreditt med betalingsbetingelser på netto pr. 14 dager. LEBA trenger ikke grunngi eventuelt avslag på søknad om kreditt. Ved innvilget kreditt, og for de tilfeller hvor kjøper overskrider betalingsfristen, så plikter kjøper å betale den til enhver tid gjeldende morarente – samt alle eventuelle omkostninger relatert til innkreving. Kjøpers berettigede reklamasjon fritar ham ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å motregne hvis kravet er omtvistet. Andre betalingsbetingelser kun etter spesiell avtale, som skal være skriftlig og utvetydig bekreftet av bemyndiget representant hos selger – normalt daglig leder.

5.1. KREDITTGRENSER
Ved innvilget kreditt kan det avtales en kredittgrense for kjøper hos selger. Denne grensen skal være tilpasset kjøpers omsetning og uttak hos selger. LEBA forbeholder seg retten til når som helst å kunne justere denne kredittgrensen – både opp og ned. LEBA trenger ikke å grunngi bakgrunnen for eventuelle justeringer.

5.2 SIKKERHETSSTILLELSE
For kunder som har fått innvilget kreditt, så kan selger uten videre likevel kreve at kjøper stiller bankgaranti eller annen tilsvarende sikkerhet for hele eller deler av en kjøpesum, eller på et fast beløp i en gitt tidsperiode. I de tilfeller kjøper ikke stiller nødvendige garantier, forbeholder selger seg retten til å kansellere inngåtte kontrakter eller avtaler om leveringer. LEBA forbeholder seg retten til å selv godkjenne sikkerhet stilt av kjøper, og hvorvidt denne aksepteres. LEBA trenger ikke å grunngi sine avgjørelser.

5.3 SALGSPANT
Selger har salgspant (eiendomsrett) til de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt. Selger har rett til å ta varene tilbake hvis betalingsfristen oversittes.

6. BESTILLING
I forbindelse med bestillinger så plikter kjøper å oppgi nødvendig bedriftsinformasjon, kontaktinformasjon, leveringsadresse dersom LEBA skal sende varene, korrekt navn og kontaktinformasjon på bestiller, og annen relevant informasjon. Korrekt mobil eller telefonnummer må oppgis dersom LEBA skal sende varene, eller for at LEBA skal få gitt melding om at varene er klare for henting. Dersom kunden har e-post, så må også korrekt e-post adresse oppgis, som en alternativ kontaktmulighet. Kunden har ved bestilling også akseptert LEBA sine retningslinjer for personvern og GDPR. Bestillingen må bekreftes som OK via e-post eller annen digital løsning LEBA bruker i denne forbindelse. Kundens forskuddsbetaling vil også anses som en aksept av bestillingen, og at denne er korrekt.

7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASSING VED MONTERING
Fordi en del kunder ønsker å gjøre tilpasninger selv ved montering - og for å holde prisene lavest mulig - så leveres noen produkter på standard mål. Produktene som i din bestilling leveres på standard mål er tydelig merket. Produkter som fra LEBA leveres på standard mål, men som krever tilpasning før montering, leveres under forutsetningen at kunde selv tilpasser disse i forbindelse med montering. Mot til enhver tid gjeldende pristillegg kan LEBA foreta tilpasninger på utvalgte produkter før levering. Kunden må da selv oppgi ønskede mål, og disse skal klart fremkomme på bestillingen. Kunden bærer selv all risiko for eventuelle feilmål. Det må aksepteres avvik på +/- 2 mm fra kundens oppgitte mål, altså de beregnede nettomål som fremkommer på bestilling og produksjonsunderlag.

OBS!
Selv om du bestiller disse produktene kappet på dine mål, så kan det likvel bli nødvendig med mindre justeringer i forbindelse med montering - for eksempel ved skjevheter i vegg, tak eller gulv, eller andre forhold som ligger utenfor LEBA sin kontroll. Eventuelle andre produkter som krever tilpasning før montering, må utføres av kunden i forbindelse med monteringen.

7.1 TILPASSING AV SKINNESETTET
Skinnesettet (tak og gulvskinnene som skyvedørene kjører i) leveres som standard på like mål, og da normalt på største oppgitte bredde - fratrukket 2 mm. Derfor kan det bli nødvendig med tilpasning ved montering. Våre skinnesett er av aluminium, og kan derfor normalt kappes med sagblad beregnet for tre. Dersom takskinnen og gulvskinnen er bestilt på ulike mål (mot tillegg i pris) så skal dette tydelig fremgå av bestilling.

8. LEVERINGSTID
Forventet produksjonsuke for din bestilling settes når den får status "Planlagt". Så snart betaling er godkjent og kontrollmål er mottatt, får bestillingen denne statusen. Vi gir deg beskjed når bestillingen endrer status.

Leveringstiden påvirkes gjennom året av høytider, sommerferie, kampanjer, og lignende. Det vil også kunne være forskjellige leveringstider i forhold til hvilken kolleksjon som velges.

Se også punkt om forsinkede leveringer og force majeure (punkt 13 og 17). LEBA forbeholder seg retten til å endre oppsatt leveringstid, uten å måtte begrunne dette.

For kunder som skal hente på fabrikken, så leveres lagerførte varer på standard mål ut innenfor åpningstidene for lageret – men må bestilles minimum 2 timer før eventuell henting. Kundetilpassede varer som skal hentes, leveres også ut i åpningstidene for lageret. Utenom åpningstidene for lageret leveres det ikke ut varer. Åpningstidene for lageret er 08-16 alle hverdager.

9. HENTING AV VARER
Ved henting av varer på fabrikken, så angir bestillingen når varene normalt skal være klare til henting. Levering skjer under forutsetningen at kunden selv tilpasser varer som leveres på standard mål (se punkt 7) ved montering. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til henting. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av lagerførte varer. Kunden plikter selv å undersøke at varene er hele og uskadede ved henting av varene, og det samme gjelder for antall i forhold til bestillingen. Kunden overtar all risiko for varene når disse hentes hos LEBA. Kunden foretar selv opplasting, pakking og sikring av varene på egen bil og/eller tilhenger, og foretar eventuell ytterligere emballering på egenhånd. Dersom en av våre dyktige medarbeidere yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med lasting av varene, ekstra emballering, eller lignende, så har kunden likevel overtatt all risiko for varene, herunder eventuelle skader som måtte forekomme. Henting av varer skal skje innen 10 kalenderdager fra melding er gitt fra LEBA. Dersom varene ikke er avhentet innen 10 kalenderdager, så forbeholder LEBA seg retten til å beregne lagerleie. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted. All henting av varer må skje innenfor åpningstidene for lageret – utenom åpningstidene for lageret leveres det ikke ut varer.

10. SENDING AV VARER
LEBA utfører ikke transport selv, men setter denne bort til selvstendige transportselskap. Bestillingen angir normalt når varene skal være klare til sending fra fabrikk. Levering skjer under forutsetningen at kunden selv tilpasser varer som leveres på standard mål (se punkt 7) ved montering. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til levering. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av standard lagervarer. LEBA forbeholder seg retten til å velge leveringsmetode og transportselskap der kunden har bestilt sending. For de tilfeller der bestillingen ikke kvalifiserer for fraktfri levering, så vil frakt komme i tillegg til de oppgitte priser. I disse tilfellene må kunde betale frakt før varene sendes. Kjøper overtar ansvaret for varene i henhold til våre gjeldende salgs og leverings- betingelser basert på bestemmelsene i Incoterms 2020 (EXW).

Levering gjelder levert på gateplan, eller frem til inngangsdør på gateplan. Kunden må selv besørge bæring inn eller opp til aktuell etasje. Dersom sjåføren yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med å bære varene lenger enn det som av transportør vurderes som gjeldende leveringspunkt, så overtar kunden all risiko for varene fra det som av transportør vurderes som gjeldende leveringspunkt. Det må være god og sikker tilkomst til leveringsadressen med stor bil, herunder fullt kjørbar vei, måket for snø, strødd ved is, og så lignende. Behov for pålegging av kjetting vil medføre ekstra kostnad for kunden. Kunden plikter å orientere skriftlig om forhold som vanskeliggjør tilkomst med stor bil.

Ved akutte hendelser, så må kunden orientere via telefon. Dersom det ikke kan kjøres helt frem til ytterdør med stor bil, så plikter kunden å betale de ekstra omkostninger som medfølger, herunder ekstra medført arbeidstid på grunn av bæring, pålegging av kjetting, omkjøring, og så videre. Det er kun sjåføren selv som avgjør hvorvidt en vei er kjørbar eller ikke, og det samme gjelder all annen bedømming av andre vei, føre og tilkomstforhold. Dersom sjåføren må vente på kunden, eller ved bomtur, så vil kunden bli belastet for dette. For de tilfeller kunden ikke er hjemme for å ta imot varene, kan det avtales at varene settes av på oppgitt sted, for kundens ansvar og risiko.

Dersom en kunde ikke kan ta imot levering basert på transportørs oppsatte kjøreplaner eller gjeldende kjøreruter, så er det transportør som selv bestemmer nytt leveringstidspunkt. Dette kan også medføre ekstra omkostninger, som kunde da er forpliktet å betale. Om kunde da velger å selv hente varene på terminal, e.l., så krediteres ikke eventuell forskuddsbetalt frakt. For de tilfeller kunde ønsker utsatt levering, forbeholder transportør seg retten til å kreve lagerleie, samt eventuelt andre ekstra omkostninger som påløper. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted.

11. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER
Kunden plikter uten unødig opphold å underrette LEBA om eventuelle reklamasjoner ved leveringen. Gjeldende transportør skal også underrettes dersom reklamasjonen gjelder transportskader. LEBA forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon i forbindelse med reklamasjoner, herunder bilder og annet underlag. Dersom en reklamasjon aksepteres, så velger LEBA selv hvordan denne utbedres. Dette kan omfatte utbedring, ombygging, omlevering, eller kreditering av en omforent del av kjøpsbeløpet. LEBA trenger ikke å grunngi sine valg i forbindelse med utbedring av aksepterte reklamasjoner. Det ytes ikke kompensasjon utover utbedringen eller avhjelpingen av en akseptert reklamasjon. Transportørens betingelser gjelder også, herunder regler for transportskade (NSAB).

Utover det som her er nevnt kan ikke noe krav gjøres gjeldende mot selger for en levering som ikke er kontraktsmessig. Kjøper overtar ansvaret for varene i henhold til våre gjeldende salgs og leverings- betingelser basert på bestemmelsene i Incoterms 2020 (EXW).

11.1 VARIASJONER OG SKJØNNHETSFEIL
For skyvedører så er de fleste fyllinger definert som ensidige, altså at kun ene siden har hoveddekoren - mens baksiden har en enklere dekor, sikkerhetsfolie, forskjellig farge, har mindre skjønnhetsfeil, eller lignende. Noen fyllinger er tosidige, og egner seg dermed også til bruk i romdelere, walk-in løsninger, og så videre. Leveringer skjer under forutsetningen at kunden aksepterer at baksiden kan ha variasjoner og mindre skjønnhetsfeil, samt øvrige momenter som beskrevet i dette punktet.

For skyvedører som skal brukes som romdelere, eller på andre måter være tosidige, så skal dette tydelig fremkomme på bestillingen. For denne type skyvedører så anbefaler LEBA kun valg av fyllinger som er tosidige, og som er beregnet for denne type bruk. Om kunde velger å bestille fyllinger som ikke er beregnet for tosidig bruk, så har kunden akseptert at disse kan ha en bakside med enklere dekor, sikkerhetsfolie, forskjellige farger, har mindre skjønnhetsfeil, eller lignende.

Små skjønnhetsflekker i speil eller glass vil ikke bli akseptert som reklamasjon. Det samme gjelder baksiden på platefyllinger med små skjønnhetsfeil som merker etter saging og håndtering, mindre hakk, og så videre.

Det er LEBA sin vurdering, sammen med generelt aksepterte bransjenormer for de aktuelle produktene - herunder felleseuropeiske bransjenormer, eller normer som den aktuelle underleverandøren er underlagt - som legges til grunn ved vurdering av reklamasjoner som går på variasjoner og skjønnhetsfeil.

På synlige flater skal variasjoner og skjønnhetsfeil vurderes ved at de må være direkte synlige når man står i oppreist stilling, på et naturlig sted, i en naturlig avstand og i et naturlig lys for rommet. Skjønnhetsfeil som kun er synlige i lys som kommer fra en spesielt ugunstig vinkel, sollys, ved bruk av lommelykt, arbeidslys, eller lignende lyskilder, som kun er synlige fra visse deler av rommet, eller som man må bøye seg ned eller stille seg i en spesiell posisjon for å se, vil ikke bli betraktet som en feil. Levering skjer under forutsetningen at kunden aksepterer forholdene som nevnt i dette punktet.

12. BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR
LEBA er uten ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse, for følgeskader/tap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting. Kunden kan ikke fremme erstatningsansvar på grunn av mangler ved varen, feilproduserte varer, skader, transportskader, reklamasjoner, forsinkelser, forsinkelser i vareleveranser fra underleverandører, eller noen andre forhold hos LEBA som ikke kan tilbakeføres til grovt forsett eller grov uaktsomhet, eller som skyldes forhold utenfor LEBA sin kontroll. Eventuelt ansvar for berettiget reklamasjon skal uansett ikke overstige ordreverdien for den aktuelle leveringen.

13. FORSINKEDE LEVERINGER
Ved vesentlig forsinkelse i leveringen i forhold til oppgitt forventet produksjonsuke, kan kunden kansellere sin bestilling. Levering innen 45 dager fra oppgitt forventet produksjonsuke anses ikke som vesentlig, og kanselleringer vil ikke bli akseptert. Eventuelle utvidede leveringstider i forbindelse med ferieavvikling, kampanjer, spesielle salgsaktiviteter, høytider - og da spesielt jul og nyttår - kommer i tillegg. Dersom bestillingen inneholder måltilpassede og/eller spesialbestilte varer, så er en kansellering avhengig av at LEBA har en tilsvarende kanselleringsmulighet mot sine underleverandører. Er produksjonen av måltilpassede og/eller spesialbestilte varer påbegynt, kan bestillingen ikke kanselleres. Det samme gjelder for spesialbestilte varer fra bestillingskolleksjoner. Dersom kunden ønsker å kansellere en bestilling, plikter denne uten unødig opphold å skriftlig meddele LEBA dette. Ved kansellering av bestilling som er sendt til produksjon - men ikke påbegynt - tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 990;. Det ytes ingen kompensasjon i forbindelse med forsinkede leveringer.

14. RETUR AV VARER
Retur av varer kan kun finne sted etter skriftlig aksept og bekreftelse av LEBA sin bemyndigede representant. Kundetilpassede og/eller spesialbestilte varer kan ikke under noen omstendigheter returneres. Det samme gjelder for varer kjøpt i forbindelse med lagerydding, eller lignende spesielle salg. Ved retur krediteres 80 % av vareverdi, og kunde må selv besørge og bekoste all transport og frakt, emballasje, samt eventuelle andre kostnader. Betalt frakt i forbindelse med utlevering av varene vil ikke bli kreditert. For at retur av varer skal aksepteres, er det en forutsetning at varene er hele og ubrukte. Det er kundens ansvar å emballere varer som skal returneres på en slik måte at varene forblir skadefri. Mangel på emballasje eller dårlig emballasje er kundens ansvar, og vil kunne gjøre kunden økonomisk ansvarlig for skader som produktene påføres, og/eller de merkostnader som påføres LEBA i denne forbindelse. Kvittering for kjøpet må fremlegges som dokumentasjon. LEBA sine til enhver tid gjeldende retningslinjer for retur og kreditering gjelder.

14.1 AVBESTILLING
Produkter som er kundetilpasset kan ikke avbestilles dersom dette påfører LEBA økonomisk tap, eller dersom produksjon er igangsatt. Produkter uten kundetilpasning kan avbestilles inntil de er sendt.

15. GARANTIER
Alle varer levert av LEBA følger kjøpsloven på 5 år ved bruk i private boliger. Utover dette så har LEBA utvidet garanti på flere av sine produkter. Se egne garantibestemmelser for de aktuelle produktene. Ved bruk i utleieboliger, eller annen kommersiell bruk, så gjelder egne betingelser.

Utbedringer og avhjelping av aksepterte reklamasjoner under garantiene skal kun utføres av LEBA, eller selskaper skriftlig utpekt av LEBA. Enhver utbedring eller avhjelping skal initieres av LEBA, og er ikke noe kunden selv kan sette i gang. En slik initiering skal være skriftlig bekreftet av LEBA til kunde for å være gyldig. Dette skal skje innenfor tider som anses normale i bransjesammenheng. Dersom kunden selv utbedrer reklamasjonen, eller på egenhånd rekvirer en tredjepart til utbedring av reklamasjonen, så vil dette ikke bli kompensert av LEBA. Dette kan også medføre at garantien bortfaller i sin helhet.

16. MONTERING OG KONTROLLMÅLING
LEBA utfører ikke montering selv, men setter dette bort til selvstendige selskap. Gjennom disse samarbeidspartnere tilbys monterings- og kontrollmålingstjenester på aktuelle produkter i utvalgte områder. De til enhver tid gjeldende priser og egne betingelser/bestemmelser på disse tjenestene legges til grunn. Montør er selv ansvarlig for sitt arbeid, herunder eventuelle feil og mangler. Eventuelle reklamasjoner eller krav relatert til montering, monteringsfeil eller følgefeil må rettes direkte til montørselskapet. Dersom forhold i boligen krever utbedringer eller spesielle løsninger, så anbefales det at den som skal montere produktene selv foretar oppmålingen, eller som et minimum er tilstede ved gjennomgangen. Dette for å redusere faren for misforståelser og feil, og for at løsningen skal kunne bli best mulig. Dersom LEBA sin samarbeidspartner skal forestå montering, så anbefaler vi også at kontrollmålingstjenesten bestilles. Tar kunden mål selv, er også kunden fullt ut ansvarlig for eventuelle feil og følgekostnader. Levering av monteringstjenester skjer under forutsetningen at kunde aksepterer at montører er selvstendige enheter med eget ansvar, og betingelsene som gjelder for utførelse av tjenesten, herunder gjeldende lovverk.

16.1 MONTERING AV SKADEDE PRODUKTER
Skadede produkter skal ikke monteres! Dersom skadede produkter likevel blir montert opp, så er dette kundens ansvar - og en aksept av produktene slik de er. LEBA aksepterer ikke ansvar for reklamasjoner relatert til skadede produkter som likevel har blitt montert opp. Har du skade på et produkt, så ta kontakt med LEBA for å finne en løsning - før du monterer.

16.2 BORTKJØRING AV EMBALLASJE VED MONTERING
Bortkjøring av emballasje i forbindelse med montering er ikke inkludert i prisen, og kunden er selv ansvarlig for fjerning av emballasjen. Mot til enhver tid gjeldende kostnad kan montør foreta bortkjøring av emballasje. Betaling av denne tjenesten gjøres direkte til montør - dersom denne tjenesten ikke er forhåndsbestilt via LEBA - og betaling skal normalt skje før tjenesten utføres. Levering av monteringstjenester skjer under forutsetningen at kunde aksepterer at emballasje håndteres som beskrevet i dette punktet.

16.3 BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR
Selger er uten ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse, for følgeskader/tap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting. Eventuelt ansvar for berettiget reklamasjon skal ikke overstige fakturaverdien av vedkommende parti. Selger er fri for erstatningsansvar på grunn av mangler ved varen, forsinkelse og alle andre forhold som ikke kan tilbakeføres til grovt forsett eller grov uaktsomhet hos selger eller skyldes forhold som ligger utenfor selgers kontroll.

17. FORCE MAJEURE
Hvis det skulle oppstå forhold som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør avtalens oppfyllelse, er partene uten ansvar for dette. Dette gjelder forhold som ligger utenfor partenes kontroll, og som de med rimelighet ikke kunne forutsi eller avverge følgene av. Dette gjelder eksempelvis, men ikke begrenset til krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, eksport og importforbud, arbeidskonflikter, jordskjelv, ekstremvær, virusutbrudd, pandemier, lockdowns, lockouts, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmiddel, brann og fabrikkuhell samt mangler i leveranser fra leverandører eller underleverandører eller ved forsinkelse av slike leveranser som følge av omstendigheter som nevnt tidligere i dette punktet. Både LEBA og kunde kan i slike tilfeller helt eller delvis heve salget, men er tilfellet av midlertidig karakter kan leveringstiden kreves ekstraordinært utsatt. Såfremt en av partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må denne uten ugrunnet opphold underrette den annen part. Det ytes ingen kompensasjon for inntrufne forhold i dette punktet.

18. TVISTER
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger, eller ved oppnevnelse av megler som kan godkjennes av begge parter. I tilfelle søksmål anses selgers verneting som vedtatt for begge parter.