Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

1. GYLDIGHET
LEBA retail sine salgs og leveringsbetingelser gjelder for alt salg og alle leveringer direkte til forbruker fra LEBA, både på nett eller annen fjernhandel og gjennom fysiske utsalg eid og driftet av LEBA, dersom ikke annet klart og entydig fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller annen skriftlig avtale, bekreftet av bemyndiget representant fra LEBA. Salgs og leveringsbetingelsene anses som akseptert av kunde ved kjøp eller bestilling av varer.

2. BINDENDE SALGSAVTALE
Skriftlige tilbud er gyldige i 30 dager på ordinære varer, og 14 dager ved kampanjevarer. Ved messer eller spesielle salgsaktiviteter så vil gyldighet av tilbud normalt være 3 dager. Vi forbeholder oss retten til å endre tilbud dersom varer er uteglemt, selger har summert feil i manuelt oppsatte tilbud, eller lignende faktorer spiller inn. Det understrekes i denne forbindelse at salg eller andre avtaler som LEBA sin bemyndigede representant formidler, først blir bindende ved skriftlig ordrebekreftelse. Det tas vanlige forbehold om mellomsalg eller midlertidig utsolgt. Ved aksept av tilbud konverteres dette til en ordre. Ordrebekreftelsen anses som akseptert av kunde dersom ikke skriftlig innsigelse blir gjort ovenfor LEBA omgående etter mottagelse av denne. Betaling anses som aksept av ordrebekreftelsen slik den foreligger. Dersom betaling ikke er gjort innen 14 dager etter utstedelse av ordrebekreftelse, så forbeholder LEBA seg retten til å underkjenne ordren og kansellere den. Avgitte priser og betingelser vil i så fall ikke nødvendigvis lenger være gyldige.

3. SALGSGJENSTANDER
Det er LEBA sin ordrebekreftelse som er avgjørende for hva som faktisk blir levert, så som antall, mål, farge, utførelse, og lignende. Det er kundes ansvar å nøye kontrollere ordrebekreftelsen og eventuelle andre tilhørende dokumenter. Spesielle opplysninger om salgsgjenstandene kan være gitt i separate dokumenter, så som tegninger, beskrivelser, bruksanvisninger, brosjyrer, prislister, og i eventuelle tilbud og e-poster eller annen skriftlig kommunikasjon gitt forut for ordrebekreftelsen. Disse har kunden også akseptert ved godtagelse av ordrebekreftelsen.

4. PRISER
Alle priser er basert på våre til enhver tid gjeldende prislister, og våre til enhver tid gjeldende salgs og leveringsbetingelser. LEBA forbeholder seg retten til å endre sine priser, samt salgs og leveringsbetingelser uten forutgående varsel. LEBA forbeholder seg også retten til å etterfakturere frakt, tillegg, eller andre varer og/eller tjenester basert hva som reelt sett har blitt levert og utført.

4.1 FRAKTMODELL SKYVEDØRSLØSNINGER
LEBA har følgende faste fraktsatser på skyvedører og innredninger:
- Møre og Romsdal kr. 590;
- Sør-Norge kr. 990;
- Nord-Norge kr. 1 490;

Du kan oppnå GRATIS levering hjem ved:
- Kjøp for kr. 25 000; eller mer = GRATIS frakt*
- Hent selv GRATIS hos LEBA fabrikkutsalg

*=gjelder ikke hvis bestillingen inneholder XP faktum skyvedører eller BASIQ innredning.

Ved sending av bestillinger som inneholder XP faktum skyvedører og/eller BASIQ innredning beregnes alltid frakt iht. tabell. 

5. BETALINGSBETINGELSER
LEBA leverer hovedsakelig skreddersydde og kundetilpassede varer, og har derfor forskuddsbetaling. En ordre blir først effektuert når forskuddsbetaling er faktisk mottatt og registrert, enten ved kortbetaling, bankoverføring, eller annen betalingsmåte akseptert av LEBA. Betaling med kontanter aksepteres ikke, da LEBA ikke har system for håndtering av dette. Profesjonelle kunder kan søke om kreditt gjennom å inngå en LEBA work avtale. For LEBA work kunder gjelder egne salgs og leverings- betingelser.

6. BESTILLING
Ved bestilling plikter kunden å oppgi korrekt navn og adresse, samt eventuell leveringsadresse dersom LEBA skal foreta leveringen. Korrekt mobil eller telefonnummer må oppgis dersom LEBA skal foreta leveringen, eller for at LEBA skal fått avgitt melding om at varene er klare for henting. Dersom kunden har e-post, så må også korrekt e-post adresse oppgis, som en alternativ kontaktmulighet. Videre så må tilbud og/eller ordrebekreftelse signeres ved bestilling i butikk, eller aksepteres via e-post dersom bestillingen ikke skjer i butikk. Kundens forskuddsbetaling av ordren vil også anses som en aksept av ordren, og at denne er korrekt.

7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING
Varer som fra LEBA leveres på standard mål, men som krever tilpasning før montering, må tilpasses av kunden i forbindelse med montering. Mot til enhver tid gjeldende tillegg i prisene, så kan LEBA foreta tilpasninger på utvalgte varer før levering. Kunden må da selv oppgi ønskede mål ved bestilling, og disse skal klart fremkomme på ordrebekreftelsen. Kunden bærer selv all risiko for eventuelle feilmål. Det må aksepteres avvik på +/- 2 mm fra kundens oppgitte mål. Øvrige varer som krever tilpasning før montering, må utføres av kunden i forbindelse med monteringen.

8. LEVERINGSTID
Beregnet leveringstid skal fremgå av tilbud eller ordrebekreftelse. Se også punkt for forsinkede leveringer og force majeure. LEBA forbeholder seg retten til å endre oppsatt leveringstid, uten å måtte begrunne dette. Lagerførte varer på standard mål, leveres ut innenfor åpningstidene for lageret – men må bestilles minimum 2 timer før eventuell henting. Skreddersydde varer som skal hentes, leveres også ut i åpningstidene for lageret. Utenom åpningstidene for lageret leveres det ikke ut varer.

8.1 LEVERINGSTIDER INNREDNINGER, TILBEHØR OG SKYVEDØRSLØSNINGER
LEBA har følgende leveringstider for skreddersydde skyvedører:
- Innredninger og tilbehør fra lager: Normalt innen 1-3 arbeidsdager + transport
- Skyvedører INSIGNIA kolleksjonen: Normalt innen 1 arbeidsuke + transport
- Skyvedører TREND kolleksjonen: Normalt innen 1-2 arbeidsuker + transport
- Skyvedører NANO kolleksjonen: Normalt innen 2-3 arbeidsuker + transport
- Skyvedører XP kolleksjonen: Normalt innen 2-4 arbeidsuker + transport

Består ordren av produkter med forskjellig leveringstid, så er det produktet med lengst leveringstid som legges til grunn. I forbindelse med spesielle kampanjer, ferieavvikling og høytider må det påregnes lenger leveringstid.

9. HENTING AV VARER
Ved henting av varer, så angir ordrebekreftelsen når varene normalt skal være klare til henting. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til henting. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av lagerførte varer. Kunden plikter selv å undersøke at varene er hele og uskadede ved henting av varene, og det samme gjelder for antall i forhold til ordren. Kunden overtar all risiko for varene når disse hentes hos LEBA. Kunden foretar selv opplasting, pakking og sikring av varene på egen bil og/eller tilhenger, og foretar eventuell ytterligere emballering på egenhånd. Dersom en av våre dyktige medarbeidere yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med lasting av varene, ekstra emballering, eller lignende, så har kunden likevel overtatt all risiko for varene, herunder eventuelle skader som måtte forekomme. Henting av varer skal skje innen 10 kalenderdager fra melding er gitt fra LEBA. Dersom varene ikke er avhentet innen 10 kalenderdager, så forbeholder LEBA seg retten til å beregne lagerleie. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted. All henting av varer må skje innenfor åpningstidene for lageret. Utenom åpningstidene for lageret leveres det ikke ut varer.

10. LEVERING AV VARER
Ordrebekreftelsen vil angi når varene normalt skal være klare til levering. Kunden vil bli underrettet på mobil, SMS, telefon eller e-post når varene faktisk er klare til levering. Det tas normale forbehold om mellomsalg og midlertidig utsolgt av standard lagervarer. LEBA forbeholder seg retten til selv å velge leveringsmetode der kunden har bestilt varer for levering hjem. For de tilfeller der ordren ikke kvalifiserer for fraktfri levering, så vil frakt komme i tillegg til de oppgitte priser. I disse tilfellene må kunde betale frakt før varene kjøres ut.

Levering gjelder levert på gateplan, eller frem til inngangsdør på gateplan. Kunden må selv besørge bæring inn eller opp til aktuell etasje. Dersom sjåføren yter ekstra service, som eksempelvis å være behjelpelig med å bære varene lenger enn det som av LEBA eller transportør vurderes som gjeldende leveringspunkt, så overtar kunden all risiko for varene fra det som av LEBA eller transportør vurderes som gjeldende leveringspunkt. Det må være god og sikker tilkomst til leveringsadressen med stor bil, herunder fullt kjørbar vei, måket for snø, strødd ved is, og så lignende. Behov for pålegging av kjetting vil medføre ekstra kostnad for kunden. Kunden plikter å orientere skriftlig om forhold som vanskelig- gjør tilkomst med stor bil.

Ved akutte hendelser, så må kunden orientere via telefon. Dersom det ikke kan kjøres helt frem til ytterdør med stor bil, så plikter kunden å betale de ekstra omkostninger som medfølger, herunder ekstra medført arbeidstid på grunn av bæring, pålegging av kjetting, omkjøring, og så videre. Det er kun sjåføren selv som avgjør hvorvidt en vei er kjørbar eller ikke, og det samme gjelder all annen bedømming av andre vei, føre og tilkomstforhold. Dersom sjåføren må vente på kunden, eller ved bomtur, så vil kunden bli belastet for dette. For de tilfeller kunden ikke er hjemme for å ta imot varene, kan det avtales at varene settes av på oppgitt sted, for kundens ansvar og risiko.

Dersom en kunde ikke kan ta imot levering basert på LEBA eller transportør sine oppsatte kjøreplaner eller gjeldende kjøreruter, så er det LEBA eller transportør som selv bestemmer nytt leveringstidspunkt. Dette kan også medføre ekstra omkostninger, som kunde da er forpliktet å betale. Om kunde da velger å selv hente varene i butikk, på terminal, e.l., så krediteres ikke eventuell forskuddsbetalt frakt. For de tilfeller en kunde ønsker utsatt levering, forbeholder LEBA eller transportør seg retten til å kreve lagerleie, samt eventuelt andre ekstra omkostninger som påløper. Eventuell beregnet lagerleie vil bli krevd betalt før utlevering av varene vil finne sted.

11. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJONER
Kunden plikter uten unødig opphold å underrette LEBA om eventuelle reklamasjoner ved leveringen. Gjeldende transportør skal også underrettes dersom reklamasjonen gjelder transportskader. LEBA forbeholder seg retten til å be om dokumentasjon i forbindelse med reklamasjoner, herunder bilder og annet underlag. Dersom en reklamasjon aksepteres, så velger LEBA selv hvordan denne utbedres. Dette kan omfatte utbedring, ombygging, omlevering, eller kreditering av en omforent andel av kjøpsbeløpet. LEBA trenger ikke å grunngi sine valg i forbindelse med utbedring av aksepterte reklamasjoner. Det ytes ikke kompensasjon utover utbedringen eller avhjelpingen av en akseptert reklamasjon. Transportørens betingelser gjelder også, herunder regler for transportskader.

12. BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR
LEBA er uten ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse, for følge- skader/tap, eller for skade som varen har voldt på person eller ting. Kunden kan ikke fremme erstatningsansvar på grunn av mangler ved varen, feilproduserte varer, skader, reklamasjoner, forsinkelser, eller noen andre forhold hos LEBA som ikke kan tilbakeføres til grovt forsett eller grov uaktsomhet, eller som skyldes forhold utenfor LEBA sin kontroll. Eventuelt ansvar for berettiget reklamasjon skal uansett ikke overstige ordreverdien for den aktuelle leveringen.

13. FORSINKEDE LEVERINGER
Ved vesentlig forsinkelse i leveringen i forhold til bekreftet leveringstid, kan kunden kansellere sin bestilling. Levering innen 30 dager fra bekreftet leveringstid anses ikke som vesentlig, og kanselleringer vil ikke bli akseptert. Dersom ordren gjelder bestilling av måltilpassede og/eller spesialbestilte varer, så er en kansellering avhengig av at LEBA har en tilsvarende kanselleringsmulighet mot sine underleverandører. Er produksjonen av måltilpassede og/eller spesialbestilte varer påbegynt, kan ordren ikke kanselleres. Det samme gjelder for spesialbestilte varer fra bestillingskolleksjoner. Dersom kunden ønsker å kansellere en ordre, plikter denne uten unødig opphold å skriftlig meddele LEBA dette. Ved avbestilling tilkommer et avbestillingsgebyr på kr. 500;.

14. RETUR AV VARER
Retur av varer kan kun finne sted etter skriftlig aksept og bekreftelse av LEBA sin bemyndigede representant. Måltilpassede og/eller spesialbestilte varer kan ikke under noen omstendigheter returneres. Det samme gjelder for varer kjøpt i forbindelse med lagerydding, eller lignende spesielle salg. Ved retur krediteres 80 % av vareverdi, og kunde må selv besørge og bekoste all transport og frakt, samt eventuelle andre kostnader. Betalt frakt i forbindelse med utlevering av varene vil ikke bli kreditert. For at retur av varer skal aksepteres, er det en forutsetning at varene er hele og ubrukte, og at varene må ligge i originalemballasje. Originalkvittering for kjøpet må medbringes som dokumentasjon.

15. GARANTIER
Alle varer levert av LEBA følger kjøpsloven på 5 år. Utover dette så har LEBA utvidet garanti på flere av sine produkter. Se egne garantibestemmelser for de aktuelle varene.

Utbedringer og avhjelping av aksepterte reklamasjoner under garantiene skal kun utføres av LEBA, eller selskaper utpekt av LEBA. Dette skal skje innenfor tider som anses normale i bransjesammenheng. Dersom kunden selv utbedrer reklamasjonen, eller på egenhånd rekvirer en tredjepart til utbedring av reklamasjonen, så vil ikke dette bli kompensert av LEBA. Dette kan også medføre at garantien bortfaller i sin helhet.

16. MONTERING OG KONTROLLMÅLING
LEBA tilbyr gjennom samarbeidspartnere montering- og kontrollmålingstjenester på aktuelle produkter i utvalgte områder. De til enhver tid gjeldende priser og egne betingelser/bestemmelser på disse tjenestene legges til grunn. Dersom forhold i huset krever utbedringer eller spesielle løsninger, så anbefales det at den som skal montere produktene selv foretar oppmålingen, eller som et minimum er tilstede ved gjennomgangen. Dette for å redusere faren for misforståelser og feil, og for at løsningen skal kunne bli best mulig. Dersom LEBA sin samarbeidspartner skal forestå montering, så anbefaler vi også at kontrollmålingstjenesten bestilles.

17. FORCE MAJEURE
Hvis det skulle oppstå forhold som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør oppfyllelsen av en ordre, er LEBA uten ansvar for dette. Dette gjelder forhold som ligger utenfor LEBA sin kontroll, og som man med rimelighet ikke kunne forutsi eller avverge følgene av. Dette gjelder for eksempel krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, eksport og importforbud, arbeids- konflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmiddel, brann og fabrikkuhell, spesielle værforhold og naturkatastrofer, trafikkvanskeligheter, samt mangler i leveranser fra leverandører eller underleverandører eller ved forsinkelse av slike leveranser som følge av omstendigheter som nevnt tidligere i dette punktet. Både LEBA og kunde kan i slike tilfeller helt eller delvis heve kjøpet, men er tilfellet av midlertidig karakter kan leveringstiden kreves utsatt. Såfremt LEBA eller kunde ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må den annen part uten ugrunnet opphold underrettes.

18. TVISTER
Eventuelle tvister skal søkes løst ved forhandlinger, eller ved oppnevnelse av megler som kan godkjennes av begge parter. I tilfelle søksmål anses LEBA sitt verneting som vedtatt for begge parter.